Lagring av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Webcars AB, org.nr 556336-9114 , ansvarar för de kunduppgifter som behandlas hos Webcars koncernen. Personuppgifter Alla kunduppgifter sparas och behandlas enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter behandlas.

Personuppgifterna och informationen sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan dig och Webcars AB upphör, raderas eller anonymiseras uppgifterna inom ett år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

All kundinformation behandlas under mycket strikta policys och regulatoriska lagar. Webcars AB jobbar även tillsammans med leverantörer och partners som i sin tur skriver biträdesavtal med Webcars AB att de skyddar och behandlar våra kunders personuppgifter enligt de krav som vi själva ställer.
Rätt till rättelse
Du har enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade som rör dig. Eventuella felaktigheter kan anmälas till Webcars AB kundservice som ansvarar för att dessa blir rättade. Kundservicen når du på tel. 010-333 31 09 eller via e-mail: info@webcars.se,
Registerutdrag
Privatpersoner har rätt enligt artikel 12 i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

Begäran sänds till:
Webcars AB
Personuppgiftsförfrågningar
Bjursvägen 31A
194 66 Upplands Väsby<

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en till högst fyra månader från det att ansökan inkommit till Webcars AB.
Rätt till radering
Du har enligt artikel 17:1 i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) också rätt att återkalla dina personuppgifter och ditt samtycke när du så önskar om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Läs mer om dina rättigheter som registrerad på Datainspektionens (Integritetsskyddsmyndighetens) hemsida